Contact & privacy

Bel (085) 002 02 02 of vul het formulier in:

Bereik meer met minder moeite

Contact


Bezoekadres
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht

Postadres
Vijverlaan 115
6822 HD Arnhem

T (085) 002 02 02
E klantenservice@timension.nl

Functionaris gegevensbescherming:
Bas Hoorn

Privacy


Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type als je die gegevens verstrekt voor trainingsdoeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bas.hoorn@timension.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Timension verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Timension verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Timension neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Timension) tussen zit. Timension gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Mailchimp
– MS Outlook
– G Suite
– IBM Notes
– Office 365

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Timension bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Cursisten:
Naam, e-mailadres, bezoekadres werk. postadres werk, telefoonnummer
Bewaartermijn: Tot verzoek verwijdering door cursist of opdrachtgever
Reden: Wij willen in staat blijven service te bieden aan (oud) cursisten.

Opdrachtgevers:
Naam, e-mailadres, bezoekadres werk. postadres werk, telefoonnummer
Bewaartermijn: Tot verzoek verwijdering door klant
Reden 1: Wij willen in staat blijven service te bieden aan (oud) opdrachtgevers.
Reden 2: Ten behoeve van commerciële inspanningen

Delen van persoonsgegevens met derden

Timension verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Timension blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Timension gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Timension en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bas.hoorn@timension.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Timension wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gedragsregels


  • Timension acht zich gebonden aan de volgende gedragsregels:
  • Wij onthouden ons van alles wat de waardigheid van het beroep van coach/trainer/consultant kan schaden;
  • Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever;
  • Wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen;
  • Wij zullen een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever;
  • Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat zodanig te garanderen;
  • Wij zullen ons zodanig opstellen dat het belang van de opdrachtgever centraal blijft staan, ook wanneer andere organisatieadviseurs bij de opdrachtgever werkzaam zijn;
  • Wij zullen aan personen in dienst van de opdrachtgever geen aanbiedingen voor functies bij Timension of bij andere organisaties doen;
  • In beginsel wordt ons honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede of te besteden arbeid en kosten.

 

Voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Alle schriftelijke offertes/voorstellen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte/het voorstel en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Offertes/voorstellen, aanbiedingen

1. Alle offertes/voorstellen, aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/voorstel een vrijblijvend aanbod bevat, heeft Timension het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

2. Bij samengestelde prijsopgaven geldt geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de voor het geheel van de overeenkomst opgegeven prijs.

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/het voorstel worden aangebracht, komt, in afwijking van het in artikel 2.1 bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien wij aan de opdrachtgever hebben meegedeeld met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4. Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten daarvan slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen. Voor bijkomende en extra werkzaamheden waarvoor geen prijs is overeengekomen, wordt de te betalen prijs berekend op basis van nacalculatie.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de Overheid opgelegde heffingen.

2. Timension is gerechtigd de destijds overeengekomen prijs en haar tarieven, te verhogen, wanneer daar door stijging van de kosten van diensten, hulpmiddelen en materialen, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, aanleiding toe is.

Artikel 4: Termijn van uitvoering van de overeenkomst

1. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Bij niet tijdige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dient Timension derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 5: Betalingscondities

1. Maatwerkopdrachten (Groei- en verbetertrajecten, bedrijfstrainingen, personal coaching, begeleiding, advisering, auditing, etc) vragen van de coach/trainer/consultant een ruime investering in voorbereidingstijd en kosten voor het begin van de training. Betaling dient daarom te geschieden uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden op onze ING-bankrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever over het factuurbedrag 1 % rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd.

3. Reiskosten en het gebruik van coachings- en trainingshulpmiddelen (PinPointborden/videocamera/monitor/telefoonset etc.) van de coach/trainer zijn steeds in de begroting opgenomen en worden niet apart in rekening gebracht. De verblijfskosten van de trainer op de trainingslocatie en de standaardhulpmiddelen als flip-over, overheadprojector etc. komen voor rekening van de opdrachtgever en worden tegelijk met de deelnemerskosten door de opdrachtgever aan de locatiehouder betaald. 

4. Voor materiaalkosten (syllabi, oefeningen, schrijfmateriaal, etc.) ontvangt de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, een aparte factuur.

5. De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.

6. Indien de opdrachtgever met enige betaling achter is – ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst – dan worden alle door hem aan Timension te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan Timension onmiddellijke betaling daarvan vorderen.

7. In dat geval is de uitvoering van elke door die opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten tot binnen een door Timension te stellen termijn betaald is, hetgeen in geval van artikel 5.6 opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is Timension gerechtigd alle opdrachten van die opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding als bepaald bij “annuleringen” in artikel 7. 

8. Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door Timension te allen tijde weer worden ingetrokken.

9. Een betaling wordt als ontvangen beschouwd zodra het onderhavig bedrag is bijgeschreven op de aangegeven rekening.

10. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

11. Voor opdrachten, welke een langere bewerkingstijd vereisen en/of waarvoor een lange termijn van uitvoering is overeengekomen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en de perioden vooraf schriftelijk overeengekomen dienen te worden.

12. Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste EUR 136,- bedragen.

Artikel 6: Retentierecht

1. Wij zijn gerechtigd de goederen van de opdrachtgever onder ons te houden tot voldoening van alle kosten, die wij hebben besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. 

2. Het recht tot retentie hebben wij ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 7: Annuleringen, uitstel of verschuiving

1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, uitstelt of verschuift, is hij gehouden aan Timension de overeengekomen prijs geheel te voldoen indien de annulering, uitstel of verschuiving plaatsvindt binnen drie weken voor de aanvang van de opdracht, en het een opdracht betreft voor een periode van één week of korter dan één week. 

2. Indien de annulering, uitstel of verschuiving eerder plaatsvindt, dan is opdrachtgever gehouden de helft van de overeengekomen prijs te voldoen. 

Artikel 8: Locatie/accomodatie- en verblijfskosten

1. Timension kan voor de opdrachtgever hotel- en zaalaccommodaties reserveren. Dit gebeurt altijd uit naam van de opdrachtgever en alle correspondentie alsook declaraties worden rechtstreeks naar het werkadres van de opdrachtgever gestuurd. 

2. Eventuele “no show” kosten zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Overmacht

1. De in deze voorwaarden bedoelde termijn van uitvoering van de werkzaamheden wordt verlengd met de periode, gedurende welke wij door een niet toerekenbare tekortkoming – verder aangeduid met overmacht – verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bureau als bij derden, van wie wij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.

3. Indien door overmacht de uitvoering van de werkzaamheden meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel wij als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons te maken kosten.

4. Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende werkzaamheden meer dan 3 maanden worden vertraagd, de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen, alsmede de verplichting om voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden het daarmee verband houdende gedeelte van de koopsom te voldoen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Timension kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van de opdrachtgever en/of deelnemers indien wij genoodzaakt zijn door overmacht, waartoe ook ziekte van (één van) de coachen/trainer(s) wordt gerekend, een coaching/training te annuleren. 

2. Timension behoudt zich dan ook het recht voor een nieuwe datum voor de uitvoering van de opdracht te reserveren, binnen een termijn van drie maanden na de geannuleerde coaching/training.

3. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. 

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 

5. Indien wij ter zake van enige schade waarvoor wij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk zijn, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de opdrachtgever ons ter zake volledig vrijwaren en ons alles vergoeden wat wij aan deze derde dienen te voldoen.

Artikel 11: Auteursrechten

1. Het is de opdrachtgever toegestaan alle door Timension verstrekte hard copy, rapporten, naslagteksten, formulieren en dergelijke vrijelijk te vermenigvuldigen of te kopiëren, mits zij de bron vermeldt en/of het Timension-beeldmerk handhaaft.

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan alle ter beschikking gestelde informatie, oefeningen toetsen en assessments te digitaliseren en/of als “hard copy” ten bate van eigen gebruik in eigen onderneming ten behoeve van eigen opdrachtgevers toe te passen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomsten tussen Timension en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement waarin Timension is gevestigd. Wij blijven echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.