De AIM Methode


Wil jij grip op leren en presteren bij kenniswerkers? 

de beste cursus future work skills

cursus time management

Benieuwd naar de AIM scan?

  • Leren en gelijktijdig presteren
  • Efficiëntere werkprocessen
  • Meer productiviteit

Incompanyofferte aanvragen


Presentatie aanvragen

Management model: AIM methode

1. Wat is werk?

Als je slimmer wilt werken moet je wel weten wat werken is


Om invulling te geven aan de missie van de organisatie moeten doelstellingen worden bereikt. En om die doelen te bereiken zullen we taken en projecten moeten voltooien.

De AIM methode gaat ervan uit dat, door optimaal te sturen op de acties, informatie, mensen én hun onderlinge samenhang, organisaties resultaatgerichter werken.

 

1.1. De rol van acties binnen het management model

Hieronder verstaan we ‘doe-dingen’ in de breedste zin van het woord. Sommige acties zijn simpel en sommige acties zijn (cognitief) complex.

 

1.2. De rol van informatie binnen het management model

Informatie kan zich in allerlei vormen aandienen. Denk aan e-mail, papier, telefoongesprekken, vergaderingen, social intranet / enterprise social network.

 

1.3. De rol van mensen binnen het management model

Je werkt met mensen, voor mensen, je kunt mensen aansturen en er zijn stake holders. Als je aan een taak werkt heb je altijd te maken met mensen.

Disclaimer

  • De AIM methode® is een geregistreerd en beschemd merk.
  • Het auteursrechtelijk eigendom van de AIM methode® en het bijbehorend management model berust bij Timension.

 

Management model: AIM methode op strategisch niveau

2. Begin met het eind in gedachten

Je hebt een ijkpunt nodig


Je kunt pas sturen op acties, informatie en mensen als je een ijkpunt hebt. Dat ijkpunt is de vertaalslag van de missie naar concreet geformuleerde doelstellingen. Het management model van de AIM methode vereist helder geformuleerde doelstellingen.

Management model: AIM methode op tactisch niveau

3. De vertaling naar de werkvloer

Formuleer specifiek de ‘wat’


Programmamanagers, projectmanagers, teamleiders en het middle management zijn verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van taken en projecten.

Van hen wordt verwacht dat ze de brug kunnen slaan tussen de ambities van het hoger management en capaciteiten  van de medewerkers op de werkvloer.

 

Management model: AIM methode en de rol van acties

4. Vertaal taken en projecten naar acties

Bezig zijn is niet gelijk aan productief zijn


Kenniswerkers moeten in staat zijn om taken en projecten te vertalen naar acties. Van hen mag worden verwacht dat zij hun werkproces efficiënt inrichten om in zo min mogelijk tijd en met zo min mogelijk inspanning hun acties uit te voeren.

Medewerkers moeten hun werk plannen en organiseren eaan de hand van resultaat-afspraken die ze afstemmen met hun leidinggevende. Ook moeten ze prioriteiten kunnen stellen en hun tijd bewaken. Een cursus time management kan daar aan bijdragen.

Management model: AIM methode en de rol van informatie

5. Kenniswerk vraagt om informatievaardigheid

Je hebt en gebruikt meer informatie dan je denkt


Een kenniswerker besteedt gemiddeld 19% van de werktijd aan informatie verzamelen, 14% werktijd aan overleg en vergaderen om informatie uit te wisselen en 28% werktijd aan e-mail verwerken. Informatie is een van de pijlers van de AIM methode.

 

5.1. Deel kennis online

Haal kennis uit hoofden en deel deze online binnen je organisatie. Denk niet alleen aan expliciete kennis (handleidingen en how to’s) maar vooral impliciete kennis (hoe werken we aan vraagstukken) dit stimuleert informeel leren. We noemen dit working out loud.

 

5.2. Meta-informatie (informatie over hoe we werken)

Onder meta-informatie verstaan we planningen, taken- en actielijsten. Deze informatie heeft voornamelijk betrekking op hoe je aan taken en projecten werkt. In een cursus time management.leren we je hoe je dat heel efficiënt kunt doen.

 

5.3. Informatie (inhoud van ons werk: kennis en content)

Kenniswerk is voor een belangrijk deel beeld-, oordeel- en besluitvorming. Onze cursus snellezen leert deelnemers om snel teksten te doorgronden, de cursus mindmapping helpt bij het creëren van samenhang en het ontwikkelen van nieuwe inzichten.

 

5.4. Omgevingsbewustzijn en nieuwe inzichten

Het proces van kennis vinden, corrigeren, valideren en delen maakt organisaties en mensen effectiever. De cursus persoonlijk kennismanagement versterkt het omgevingsbewustzijn en innovatief vermogen van deelnemers.

Management model: AIM methode en de rol van mensen

6. De juiste mensen en rollen

Verschil in mensen biedt meerwaarde


We werken in uiteenlopende omstandigheden steeds samen met meer verschillende mensen met verschillende achtergronden. Door verschillen kunnen mensen elkaar aanvullen. Maar het is dan wel belangrijk dat je rekening houdt met die verschillen.

Aanvoelen en gevoelens herkennen is net zo complex als high level thinking. Om die reden kan het niet worden gerobotiseerd. Het ontwikkelen van emotionele en sociale intelligentie is om die reden een van de future work skills.

Wij helpen organisaties met een voor hen op maat ontwikkelde cursus future work skills. De modules sociale intelligentie en omgaan met culturele verschillen worden aangepast aan de leerdoelen van de opdrachtgever. 

Management model: AIM methode en de relatie tussen informatie en mensen

7. Ontwikkel kennisnetwerken en community’s

Je werkt efficiënter en je stimuleert innovatie


Organisaties worden veel productiever als ze mensen en informatie met elkaar te verbinden! Het wordt makkelijker om probleemoplossend te werken, kennis (deels) opnieuw te gebruiken en innovatie wordt gestimuleerd.

Het stimuleren van netwerken in de fysieke werkomgeving draagt hier aan bij. Maar wanneer mensen online samenwerken is het effect nog sterker. Dat kan door middel van online community’s maar dat is geen eis. Een actief online netwerk volstaat.

Uit onderzoek van MsKinsey is gebleken dat, afhankelijk van het soort taken, productiviteit met 20 tot 35% toeneemt wanneer met medewerkers online via een social intranet of een enterprise social network.

Binnen het management model van de AIM methode wordt uitgegaan van het gebruik van het social web en een social intranet of enterprise social network.

In de cursus social business worden deelnemers geleerd hoe ze het social web en een social intranet of enterprise social network productief binnen een organisatie inzetten. 

Management model: AIM methode en de relatie tussen acties en informatie

8. Beter presteren door informeel leren

Working out loud: deel wat wel en wat niet goed gaat!


We kunnen ervaringen na afloop van een taak of project met elkaar delen, maar ook tijdens het werken. Als we gelijktijdig aan vergelijkbare werkzaamheden werken kunnen we al doende leren van de aanpak van een ander. We noemen dat working out loud.

Veel kennis zit in de hoofden van mensen; er bestaan nog geen werkinstructies. Working out loud is een manier om deze kennis informeel te delen. Zo leren we van elkaars successen en mislukkingen. Daarnaast maakt het expertise van mensen beter zichtbaar.

Working out loud maakt, volgens McKinsey, organisaties sneller en productiever. Wij zien dat in de praktijk ook. In de cursus social business leren deelnemers hoe ze een social intranet of enterprise social network hiervoor goed kunnen inzetten. 

8.1. Gebruik technologie en gedrag op de juiste wijze

Binnen het management model van de AIM methode neemt informeel leren van elkaar een prominente plaats in. Het is aangetoond dat mensen daardoor beter presteren.

Naast het gebruik van het social web en een social intranet of een enterprise social network is het nodig dat mensen bereid zijn om te delen hoe ze en waaraan ze werken.

Management model: AIM methode en de relatie tussen mensen en acties

9. Sociale intelligentie en diversiteit

Maak gebruik van (culturele) verschillen


Hoe we werken en informatie delen is voor een groot deel cultureel bepaald. Als je wilt weten wat de beste manier van werken is, zal je verschillende manieren van werken met elkaar moeten vergelijken. Dat is een continu proces.

Wij helpen organisaties met een voor hen op maat ontwikkelde cursus future work skills. De modules sociale intelligentie en omgaan met culturele verschillen worden aangepast aan de leerdoelen van de opdrachtgever.